Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach strony także wykaz niezbędnej dokumentacji.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Domu Dziecka w Kowalewie dokonywane jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną Domu Dziecka w Kowalewie  oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnie 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sprawy wpływające do Domu Dziecka w Kowalewie są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej, a następnie pismo zostaje przekazane do Dyrektora, który dekretuje je – wskazując na pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

Dom Dziecka w Kowalewie rozpoznaje także sprawy wpływające za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również udziela informacji telefonicznie.

Numery telefonów i adresy e-mail zamieszczone są na podstronie Kontakt.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w sekretariacie szkoły, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

Metadane

Data publikacji : 22.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry